Termini si conditii

IUGA CLASS LUX S,R,L.
Nr.ord.reg,」33′ 982′09,11.2012
C.U.|.R030890016
Str,Stefan cel Mare,nr.20A
htrare B,pa¨ r
SuceaVa
丁el:0722997722
CON, DITII G ENERALE PRIVIND FURNIZAREA
SERVICIILOR POSTALE

Definitii
N0r
se refera Ia IUGA CLASS LUX S.R.L.
DUMNEAVOASTRA
se refera la client -expeditorul
IRANSPORT, EXPEDITIE
este reprezentat de toate operatiunile si serviciile legate de o expeditie incredintata noua.
EXPEDIERE
lnseamna orice fel de documente, colete, pachete sau marfa ce calatoresc cu o singura nota de
transport (NT) si care au fost acceptate de IUGA CLASS LUX S.R.L.
in vederea prestarii de servicii,

Partile intre care se incheie contractul
Durnneavoastra veti incheia contractulcu reprezentantii IUGA CLASS LUX S.R.L.
Prezentele Conditii protejeaza in acelasi timp pe toti cei care au contract cu noi pentru a colecta,
transporta sau livra expedierea Dvs, (subcontractor: IUGA CLASS LUX S.R.L.),
IUGA CLASS LUX S.R.L. efectueaza serviciile solicitate de Dumneavoastra in conditiile stabilite in
aceste Conditii.
Acceptarea conditiilor de furnizare a serviciitor
ln momentul in care ne predati expedierea sau expedierile, Dvs. acceptati aceste Conditii atat
penku Dvs- cat si pentru alta persoana care ar putea avea un interes asupra expedierii
respective, indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (nota de transport).
Niciun angajat IUGA CLASS LUX S.R.L. agent, subcontractor si nimeni altcineva nu are autoritatea
sa denunte sau modifice in vreun fel oricare din termenii si conditiile acestui contract sau sa faca o
promisiune in numele nostru, ln cazul in care Dvs, ne incredintati o expediere insotita de
instructiuniscrise sau verbale ce contravin acestuicontract, IUGA CLASS LUX S.R.L. nu va fitinut
raspunzator pentru aceste instructiuni.

Expedieri internationale
Dvs, ne nominalizati, pe baza acestuidocument, ca agent in operatiuni de vamuire pentru import
si export si totodata certificati faptul ca avem permisiunea de a numi un agent vamal pentru
acestea,
Aveti responsabilitatea de a pune la dispozitie, in cazul in care este necesar, documentatia
aditionala solicitata de autoritatile vamale pe costul Dvs, De asemenea Dvs certificati faptul ca
declaratiile pe care le dati cu privire la exportulsau importul uneiexpedieri sunt adevarate si aveti
la cunostinta faptul ca orice declaratie frauduloasa sau mincinoasa despre colet sau continutul
acestuia va expune riscului unei plangeri civile sau penale indreptate impotriva Dvs,
Toate cheltuielile (amenzi, taxe magazinaj etc.) ce survin in urma unei actiuni a vamii sau a
unei autoritati guvernamentale precum si cele generate de imposibilitatea expeditorului sau
destinatarului de a pune la dispozitie documentatia necesara va vor fi imputate Dvs

 

Conditiile privind expedierea
IUGA CLASS LUX S.R.L. nu ofera servicii pentru coletele care nu respecta restrictiile din paragrafele
de la (i) la (iii) de maijos:
(i) Valoarea oricaruicolet nu poate depasi echivalentul sumeide 50.000 EUR
(ii) Coletele nu trebuie sa contina nici unul din articolele periculoase /intezise, inclusiv, dar
fara sa se limiteze la: articole de valoare neobisnuita (precum opere de arta, antichitati,
pietre pretioase, timbre, unicate, aur sau argint), bani sau instrumente negociabile (precum
cecuri, cambii, obligatiuni, carnete de economii, carduri de credit preplatite, certificate de
actiuni sau alte titluri de valoare), arme de foc si obiecte periculoase,
(iii) Coletele nu trebuie sa contina obiecte care pot pune in pericolviata oamenilor, a animalelor
sau a mijloacelor de kansport de orice fel, sau care ar putea altera sau deteriora alte bunuri
transportate de IUGA CLASS LUX S.R.L, sau articole al caror transport, export sau import este
intezis prin legile in vigoare,
Expeditbrul rlspunde” de corectitudinea si caracterul complet al detaliilor consemnate in
Sciisoarea de tiasura. de asiourarea faotului ca toate coletele orezinta detaliile adecvate de
contract ale expeditorului si al6 destinatdrului coletului, cat si de’corecta ambalare, marcare si
etichetare a coletelor, de descrierea si clasificarea corecta a continutului lor, si ca sunt insotite
de intreaga docurnentatie care (in fiecare caz in parte) este necesara pentru a le face potrivite
pentru tralnsport si pentru a respiecta cerintele diri legil’e in vigoare.
Expeditorul declara ca toate coletele prezentate IUGA CLASS LUX S,R.L. respecta conditiile mai
sus mentionate si au fost pregatite in locatii sigure de catre el personal sau de catre personalul
responsabil angajat de el.
IUGA CLASS LUX S.R.L. nu accepta expedierea rnarfurilor periculoase sau intezise, in acord cu
specificatiile IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte regulamente interne sau internationale
referitoare la hansport.

lnspectie
Sunteti de acord cu noi, precum si orice autoritate nationala inclusiv autoritatile vamale, sa
deschidem si sa inspectam expedierea (coletul) Dvs. din motive intemeiate si in cazurile
prevazute de lege, in orice moment.

Rute
Rutele precum si modalitatile de transport a expedierii Dvs. sunt la IUGA CLASS LUX S.R.L.

Tarife
Dvs, sunteti de acord sa achitati conhavaloarea transportului intre cele doua locatii specificate
pe nota de transport (NT), conform tarifelor in vigoare la data transportului sau in conformitate
cu cele stabilite separat cu Dvs. Toate taxele varnale, TVA sau orice alta taxa generata de
livrarea unei expedieri se vor achita la momentul livrarii. lntarzierea platii facturii duce la
aplicarea de penalitati de 0,6%l zi de intaziere din suma neachitata.
ln cazul in care Dvs. ne instiintati asupra faptului ca ati cazut de acord cu destinatarul sau cu o
terta parte sa achite contravaloarea transportului sauisi orice alte taxe sau costuri suolimentare
iar abestia refuza aceasta plata, ne rejzervam dreptul de a recupera de la Dv’s, sumele
corespunzatoare.
Tarifele noastre se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica
(obtinuta cu ajutorul relatiei de conversie volumetrica).

Adrese gresite /imposibilitate de livrare
ln cazul-rn care adresa de destinatie soecificata de Dvs, este qresita vom face tot oosibilul sa o
corectam. Daca adresa corecta se afla’la o alta destinatie, vetifi instiintat de aceasta. ln cazul in
care expedierea nu poate fi livrata (destinatar lipsa de la domiciliu etc,), vom lasa o nota la adresa
destinatarului prin care ii este adusb la cunostirita incercarea noastra de livrare.
Nota va contine nurnarul notei de transport (NT) precum si un numar de telefon prin care acesta va
putea contacta IUGA CLASS LUX S.R.L. pentru relatii privind respectiva expediere.

Sunteti de acord sa platiti orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea
expedierii, redirectionarea ei, distrugerea sau incercarea de efeciuare a unei noi livrari
conform cu tarifele aplicabile,
Timpul de pastrare a trimiterilor postale care nu au fost nici predate destinataruluisi nici returnate
expeditorului va fi de 6 luni, dupa care trimiterea postala devine proprietatea |UGA CLASS LUX
S.R.L. prestatorul de serviciifiind exonerat de orice raspundere,

Garantiile Dvs. cu privire la securitatea expedierii
Dvs, declarati urmatoarele:
Continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzator pentru a-l proteja impotriva
riscurilor obisnuite de transport,
Ati pregatit expedierea in conditii de securitate prin intermediul angajatilor Dvs. si aceasta a fost
protejata impotriva actiunilor neautorizate in timpul ambalarii, depozitariisihansportului inainte de
a fi preluata de IUGA CLASS LUX S.R.L.
Descrierea continutului expedierii este conforma cu realitatea iar documentul de transport si
adresa destinatarului sunt completate corect si lizibil.
Expedierea nu are in componenta bunuri intezise sau restrictionate de regulamentele interne
si internationale.

Timpi de livrare garantati si pentru serviciile postale
Pentru serviciile postale, vor fi stabiliti urrnatorii termeni de livrare garantati:
– in cazul trimiterilor postale interne, timpii de livrare nu vor depasi 12 ore in aceeasi localitate,
24 de ore intre resedintele de judet si intrajudetean, respectiv 36 de ore intre oricare alte doua
localitati; – in cazul expeditiilor po.sJalg internationale, timp.ul cat trimiterea postala se afla pe teritoriul
Rornaniei nu poate depasi limitele prevazute la lit. ir); – in cazul expeditiilor postale internationale, timpul cat trimiterea postala se afla in afara
teritoriului Romaniei nu poate depasi timpul in care aceeasi trimitere postala s-ar afla in afara
teritoriului Rornaniei in cazul in care ar face obiectul serviciului postal standard prestat de
furnizorii de serviciu universal.
Pentru restulexpeditiilor postale, IUGA CLASS LUX S.R.L. garanteaza un timp de livrare de 5 zile
lucratoare.
ln cazul nerespectarii termenilor de livrare rnentionati mai sus, IUGA CLASS LUX S.R.L. va restitui
10% din taxele de transport, daca intazierea este mai mica sau egala cu 3 zile lucratoare si 30%
din taxa de transport daca intazierea depaseste 3 zile lucratoare.-
Raspunderea IUGA CLASS LUX S.R.L. Limite de raspundere
Raspunderea noastra este limitata la cea mai mica dintre sumele urmatoare:
– 100 euro
– valoarea reala pierderiisau distrugeriitotale sau partiale suferita de expediere
ln cazul in care IUGA CLASS LUX S.R.L. foloseste subcontractori, raspunderea contractuala
apartine IUGA CLASS LUX S.R.L., care urmeaza sa subroge in drepturile clientului in cazul unei
actiuni in regres catre subcontractori.
Prevederile prezentelor conditii se completeaza cu legislatia in vigoare.
Nu suntem raspunzatori pentru expedieri intaziate din circumstante independente de vointa
noastra.
Nu raspundern pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea, nelivrarea sau livrarea gresita a unei
expedieri sau a unei parti din aceasta in cazul in care sunt generate de urmatoarele situatii:
Cazul fortuit ce va include:
– blocaje rutiere(caderi de copaci,stanci,coliziuni in lant), surpari de teren in apropierea soselei;
– caderi de poduri, astupari de tunele montane, deraier6a trenurilor in apropie’rea’
soselei, blocari naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, accidente rutiere
necauzate de catre conducatorul auto al uneia din partile contractante, conditii meteorologice
nefavorabile bunei desfasurari a itinerariului propus, etc.;

Forte majora, ce va include: – Cauze naturale: seisrne, cataclisme, furtuni devastatoare. tornade, incendii naturale,
inundatii, deversari de fluvii, parasiri de albii, etc.;
– Cauze umane: starea de razboi, starea de asediu, etatizarea fortata(trecerea in
proprietatea statu lu i), revol uti i, revolte popu lare, etc. ;
– Cazul de forta majora poate fi invocat, dar urmeaza a fi sustinut in fata celeilalte parti daca este
prezenta ca si clauza in contract, iar dovada atestarii acesteia trebuie adusa din partea Camerei
de Comert si lndustrie a Romaniei.
– Ambalaj neadecvat / necorespunzator, chiar in cazul in care expeditia dvs. a fost
acceptata de catre noi;
– Defecte latente sau vicii ale expedierii;
Orice act sau omisiune a oricarei persoane din afara IUGA CLASS LUX S.R.L,: expeditorul,
destinatarul, orice tert interesat, vama sau alte institutii guvernamentale, linii aeriene, aeroporturi,
alti subcontractori ai IUGA CLASS LUX S.R.L. pentru deservirea localitatilor in care noi nu livram.
Pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte
daune si pagube indirecte generate de intazierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau
nelivrarea expedierii nu ne sunt imputabile chiar daca vina este a noastra sau am fi avut la
cunostinta ca asemenea pierderi pot aparea.
Deasemenea deteriorarile de natura electrica sau magnetica, stergerea inregistrarilor
electronice, fotografice sau a imaginilor nu implica in vreun fel raspunderea noastra.
Extinderea limitei de raspundere
Riscul pierderii sau deteriorariicontinutului unei expeditii poate fi acoperit prin extinderea limitei de
raspundere. IUGA CLASS LUX S.R.L. pune la dispozitia clientilor sai acest serviciu suplimentar
pentru care se percepe o taxa procentuala din valoarea declarata a expeditiei; serviciul este
activat doar daca se completeaza casuta corespunzatoare de pe NT si se efectueaza plata
corelativa acestuia conform contractului. Extinderea limitei de raspundere nu acopera pierderile
indirecte sau speciale (mentionate in clauza 11 B. pct.c) ca urmare a intazierii, pierderii,
deteriorarii totale sau partiale a expedierii Dvs. Extinderea limitei de raspundere se poate face
pana la valoarea maxima de 50.000 EUR (valorea maxima admisa a expeditiei).
Reclamatii
Reclamatiile Dvs, (expeditorul)cu privire la pierderea livrarea gresita deteriorarea partiala sau totala
a expedierii precum si cele referitoare la angajatii IUGA CLASS LUX S.R.L. se vor face conform
urmatoarei proceduri:
Reclamatiile pot fi formulate de expeditor sau de mandatarul acestuia, care va atasa o
procura speciala la reclamatie.
Toate reclamatile se vor formula in scris, de indata ce este practic posibil si in orice caz in termen
de maxim 30 zile de la predarea expeditiei, Acestea vor putea fi comunicate IUGA CLASS LUX
S.R.L. direct la registratura sau prin posta cu confirmare de primire, Reclamatia depusa direct la
centrul IUGA CLASS LUX S.R.L. va primi un nurnar de inregistrare care i se va comunica persoanei
care a depus reclamatia, ln comunicarile ulterioare dintre parti se va mentiona acest numar de
inregistrare.
Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie a tuturor datelor relevante privind
evenimentul,
Dvs trebuie sa ne puneti la dispozitie ambalajul original in vederea expertizarii acestuia. Ne
rezervam dreptul de a respinge reclamatia Dvs, in cazul in care nu este respectata procedura
descrisa maisus
IUGA CLASS LUX S.R.L. NU ESTE OBLIGAT SA ACTIONEZE ASUPRA RECLAMATIEI DVS
PANA IN MOMENTUL IN CARE S.A EFECTUAT PLATA CONTRAVALORIISERVICIILOR.